DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Jan Mayen - Alfred Øien

 

Alfred Øien i uniform på Jan Mayen.

 


Jan Mayen - Camp Margareth 1930


 

KLIKK PÅ ALLE BILDER FOR FORSTØRRING

 

Fritz Øien i døråpningen på sin fangsthytte "Camp Margareth" på Jan Mayen i 1930.
Som man ser av dørskiltet bygde han hytta i 1929.

"De Norske Meteorologiske Institusjoners Årsberetning for Budgetaaret 1 juli 1925 til 30 juni 1926"

Jan Mayen. "Som bestyrer på Jan Mayen stasjonen blev ansatt hr. Hallvard Devold. Videre blev ansatt hr. Frits Øien (radiotelegrafist og altmuligmann) og Anders Kvive Andersen (kokk og altmuligmann).
Bestningen blev ført over med m/k Sleipner, kaptein Olaf Eriksen. Skibet avgikk fra Tromsø 6 juli 1925 og returnerte til Tromsø den 26 juli 1925 med den gamle besetning.
Ingen større forandringer blev i budgettåret foretatt ved stasjonen. Radioen og det elektriske anlegg blev forbedret på forskjellig vis. Et lite automatisk 32 volts "Mattew-anlegg", som tidligere var anskaffet, blev installert. Akkumulatorbatteriet blev forøket og forbedret. Disse forbedringer var av adskillig betydning for arbeidet. Yderligere forbedringer, spesielt av akkumulatorbatteriet, er imidlertid påkrevet.
Til sending benyttes for det meste den lille 50 watts rørsender, som fungerte meget godt. Da den dog er litt svak under vanskelige atmosfæriske forhold, blev det planlagt å installere en ny rørsender på omkring den dobbelte effekt.
Vi hadde også sendt med en kortbølgesender og mottager, bygget av telegrafbestyrer Diesen. Der blev dog ikke større anledning til å få uteksperimentert denne.
Da Jan Mayen i de senere år har vært besøkt av flere fangstekspedisjoner, og da det kan være å befrykte at slike ekspedisjoner vil kunne skaffe stasjonen ubehageligheter av forskjellige slags, anbefalte jeg sommeren 1925 ved ekspedisjonens avgang at hele øen blev okkupert. Dette blev gjort den 7 februar 1926 for den sydlige del av øen, og den 20 april 1926 for den nordlige del av øen. Tidligere var kun den midtre del okkupert.
For å kunne komme til den nordre del av øen måtte besetningen forarbeide en ny båt på øens nordvestside. Med denne rodde Øien og Andersen til nordenden en dag da man på grunn av observasjoner av dønningen antok at isen lå forholdsvis nær land så sjøen vilde holde sig rolig. Nogen is ved øen blev heller ikke denne vinter observert.
Da bestyrer Devold umiddelbart etter sin tilbakekomst avreiste til Grønland, fikk man ingen egenhendig samlet beretning fra ham."
(Denne kortfattede rapporten er skrevet av direktør O. Krogness

"De Norske Meteorologiske Institusjoners Årsberetning for Budgetaaret 1 juli 1929 til 30 juni 1930"

Som bestyrer av stasjonen på Jan Mayen: Fritz Øien.
Som radiotelegrafist ved st. på Jan Mayen: Alv Pedersen.
Som altmuligmann ved st. på Jan Mayen: Kvive Andersen.

Jan Mayen. Fra bestyreren har man mottatt følgende beretning:
"Foruten at samtlige skader efterhvert er blitt utbedret, er der foruten det ordinære vedlikehold av stasjonen i året 1929-30 utført følgende forandringer og forbedringer:
Sauehuset som tidligere stod et stykke fra hovedhusets bislag, er opbygget på nytt, gjort større og flyttet helt inn til bislaget, således at man kan føre dyrene gjennem en luke fra sauehuset når orkanene står på. For å forhindre at snefokket trenger sig direkte gjennem åpninger i maskinhusdøren, er der foran samme blitt opført bislag. Magnetometerhuset blev papp-beslått innvendig, malt utvendig , og taket tjærebredd. Depot såvelsom maskinhuset er tjærebredd. Spiskammeret og samtlige proviantbokser blev hvitlakert og påmalt de respektive navn for den deriværende proviant. Endel henlagt inbo blev istandgjort og oppusset; alle gulv lakert, og husets indre rundvasket til jul og like før avløsningen. Alt stasjones tøi som gardiner, duker m. m. var ved avreisen derfra vasket og strøket. Alle akkumulatorer blev tømt, skyllet, renset utvendig, hvorefter lakert og påfylt ny lut.
Forøvrig blev der til stadighet foretatt mindre reparasjoner efterhvert som det trengtes. På grunn av mangel på linolje blev hovedhuset ikke malt utvendig, men da dette blev utført pent av forrige års besetning, kunde det iår anses som overflødig.
Stasjonen blev således satt i best mulig stand for overlevering, og kan godt fremvises for en hvilkensomhelst besøkende. Dett er også nødvendig, da vi ifølge mine tidligere rapporter, har hatt flere innenlandske såvelsom utenlandske såvelsom utenlandske gjester på besøk.
I løpet av vinteren har vi ikke hatt nogen nevneverdige uheld, når undtas at vi på Wickmanmaskinen fikk opbrendt et lager ved at en liten tvistdott fulgte med gjennem smurningskanalene. Skaden var utbedret og nytt lager istøpt innen et par dagers forløp. Lydpotten til maskinen sprang lekk, men blev på en solid måte istandsatt igjen. Maskinhuset blev overlevert i god stand, verktøi renset, og gulvene spylt. Et stykke ny kabel til vindmåleren blev nedlagt.
I løpet av vinteren brendte vi op endel radiolamper. Grunnen hertil blev sikkert konstatert, og forebyggelse herfor meddelt den nye bestyrer.
De meteorologiske apparater har registrert bra. Under sandfokk vil sandet ofte slå sig ned på hygrometerets og hygrografens hår, så disse kommer ut av sin opprinnelige stilling. Likeledes i snefokk.
Angående disse tilfeller og tiden herfor er der gjort notater på registreringspapirene, likesom alt angående instrumenter og registreringer er innført i instrumentjournalen. Magnetometrene hadde vi en tid en hel del arbeide med. Urverkene var for litet kraftige i kuldeperiodene og stoppet ofte av den grunn. Ved å sette inn et barografurverk blev disse omsider bragt i orden. Registreringene og magnetenes følsomhet var god, dog ikke for undersøkelsesmagnetene, som var defekte.
Ny antennenedføing blev innskiftet. Vinteren må sikkert ansees som mer enn almindelig stormende, og av den grunn blev antennenedføringen endel ganger slitt av. Dette forårsaket at nogen metter blev forsinket.
Sundhetstilstanden har vært særdeles god."

Bevilgninger til de meteorologiske institusjoner i budgetterminen 1929-30. (Kun Jan Mayen er tatt med her).

Lønninger 18 000,00
Driftsutgifter 22 000,00
Sum 40 000,00


Jan Mayen - Camp Margareth 1930

 

Camp Margareth på Jan Mayen i 1930. Dette er det eneste bildet jeg har sett fra baksiden av hytta.
Det er vanskelig å si hvem som står foran hytta.


Jan Mayen - Camp Margareth 1979

 

Bildet viser min far Fritz Øien's fangsthytte på Jan Mayen. Den var oppkalt etter min mor Margareth Øien, og følgelig gitt navnet "Camp Margareth".
Den ble reist i 1929.
Foto er tatt av en av mine venner på sommerjobb - Steinar J. Berg - i 1979.
I heftet "Kulturminner på Jan Mayen" skrevet av Susan Barr v/Tromsø Museum i 1982, står det å lese om denne hytta:
Margarethytta (Camp Margareth) skal opprinnelig ha vært satt opp i 1926 nær Fuglesøyla, nordligst i Titelbukta av Gustav Øines, Fritz Øien og Roald Øien fra den meterologiske stasjonen. Hytta ble ikke gjort ferdig det året. Fritz og Roald Øien bygget den ferdig i 1929, og den står nå sør i Titelbukta.
Navnet er etter Margareth Johanne Dalsbø, f. 1907, gift med Fritz Øien. Hun overvintret på Bjørnøya 1932-33 og 1934-35.
Hytta er delvis laftet og delvis spikret sammen av planker. Innvendige mål er 1,6 m x 1,2 m. Takhøyde er 1,1 - 1,4 m (skråtak). Over døren er skåret inn i en planke "Camp Margareth 1929 bygd av F. og R. Øien 10/10".
Hytta har tregulv. Rundt 3 vegger er det lagt drivtømmer og stein halvveis oppover veggene. Taket er ganske nylig tekket med papp med stein og planker oppå, Veggene er delvis dekket av gammel papp. Av inventar finnes kun en hylle. Et nettingsbur står inntil sørveggen.

 

Mange takk til Steinar -  dette setter jeg umåtelig stor pris på å ha fått tilgang til!

 
 


Jan Mayen - Camp Margareth 1979

 

Bildet viser min far Fritz Øien's fangsthytte på Jan Mayen. Den var oppkalt etter min mor Margareth Øien, og følgelig gitt navnet "Camp Margareth".
Den ble reist i 1929.
Foto er tatt av en av mine venner på sommerjobb - Steinar J. Berg - i 1979. Her er Steinar selv med på bildet.

 

Mange takk til Steinar -  dette setter jeg umåtelig stor pris på å ha fått tilgang til!

 1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk